top of page

Besparingskosten werkgever

 

Om inzicht te krijgen in de persoonlijke situatie van uw bedrijf ten aanzien van verzuimkosten is het raadzaam om bepaalde zaken in kaart te brengen. Hieronder vind u een overzicht. 

Kosten verzuim

 

Werknemers en gezondheid; de financiële consequenties.

 

Een werknemer die verzuimt kost een werkgever gemiddeld 234 euro per dag. Echter is dit een gemiddelde en bepaalde kosten die hier aan gerelateerd zijn, worden vaak niet meegenomen in de berekening. Daarnaast zijn de kosten in specifieke branches aanzienlijk hoger. Om het overzicht te behouden, heeft PVG onderscheid gemaakt in directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn bijvoorbeeld de loondoorbetaling en arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening. 

Om inzicht in de indirecte en directe kosten te krijgen is er een voorbeeld gemaakt op basis van gegevens gebaseerd op een gemiddeld jaarinkomen van € 36.500,- (CPB, 2016). De kosten zijn zelfs iets toegenomen anno 2018.   

 

Loondoorbetaling                                                 155 euro

Kosten vervanging                                               145 euro

Verlies productie/dienst                                       43 euro

Kosten arbodienstverlening                                58 euro

Verzuimbegeleiding                                                9 euro

Totaal :                                                             410 euro per dag*

 

In veel gevallen zijn er subsidies beschikbaar om preventieve maatregelen en gezondheidsbevordering van uw personeel te bekostigen. PVGM raad daarom aan om te investeren in uw personeel om daar ook zelf de vruchten van te plukken.  

Kosten kort verzuim

Wilt u een schatting van de directe kosten van uw organisatie?

Maak gebruik van de besparingscalculator. Mocht u meer informatie willen hebben over de (in)directe kosten of een berekening maken op basis van branche specifieke informatie?

Neem dan contact op en PVGM zal u hierover inlichten.  

 

Kosten lang verzuim

 

In sommige gevallen komt een werknemer direct in de Ziektewet (zoals bij ziekte door zwangerschap/bevalling en orgaandonaties). In dat geval kun je het loon van je werknemer declareren bij het UWV. Maar in de meeste gevallen worden de loonkosten van een zieke werknemer uitbetaalt tijdens ziekte door de werkgever. Volgens de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting Bij Ziekte (WULBZ) en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (VLZ) bent u verplicht om in de eerste 104 weken minimaal 70 procent van het loon uit te betalen bij arbeidsongeschiktheid. Als dat bedrag onder het wettelijke minimumloon zit, dan moet u dit in ieder geval het de eerste 52 weken aanvullen tot het minimumloon. Op grond van de CAO zijn er ook een aantal loonelementen die je als werkgever (gespreid) moet betalen tijdens of na de arbeidsongeschiktheid : Pensioenlasten, vakantiedagen die later uitbetaald of opgenomen worden. Vakantiebijslag die werkgever meestal (onverplicht) uitbetaald, structurele provisie, auto van de zaak e.a.

 

Re-integratie kosten

Indien een werknemer door ziekte of een ongeluk re-integreert, in dezelfde functie of in een andere functie is het mogelijk dat daar kosten bij komen, bijvoorbeeld;

  • opleidingen

  • trainingen

  • therapeutische gerichte ondersteuning

  • aanpassing werkplek en hardware

  • kosten voor aanpassing taakverdeling

  • eventueel extra inhuren van arbodienst

  • papierwerk UWV/arbodienst

 

Preventie

 

PVGM werkt preventief. Een deel van verzuim en dus ook re-integratie kosten zijn te voorkomen. Denkt u eens aan de kosten die u kunt besparen door het preventieve gezondheidsprogramma van PVGM toe te passen.

Door gebruik te maken van de beste meetinstrumenten, een effectieve persoonsgerichte en bedrijfsgerichte aanpak en een gegronde theoretische onderbouwing, resulteert dit in reductie van verzuim, (werk)druk, stress, conflict en burn-out.  Het kan zelfs depressies voorkomen, maar ook fysieke klachten. Eveneens bevordert het de prestatie en reduceert het verzuim.

Succes gegarandeerd. Dit garandeert PVGM!

bottom of page